İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliği

İş sağlığı ve güvenliği çalışanların sağlığını ve güvenliğini sağlamak için alınan önlemleri içerir. Her işveren işçi sağlığı ve güvenliği tedbirlerini almak ve bu kapsamda yasal zorunluluklara uymak zorundadır. Bu sayede iş kazaları ve meslek hastalıklarının önüne geçilmesi amaçlanmaktadır.

İş sağlığı ve güvenliği iş yerindeki risklerin belirlenmesi, eğitim çalışmaları, fiziksel koşulların iyileştirilmesi ve kazaların önüne geçmek için alınan önlemlerle ilişkilidir. Çalışma ortamındaki olası riskleri ortadan kaldırarak iş verimini arttırmak da amaçlanmaktadır.

İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliği Nedir?

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından “yalnızca hastalık ve sakatlığın olmaması değil; fiziksel, zihinsel, sosyal açıdan tam bir iyilik hali” olarak tanımlanan işçi sağlığı ve güvenliği endüstrinin gelişmesiyle yaygınlaşan bir kavramdır.

İş sağlığını ve güvenliğini sağlamak için hem işverenlerin hem de çalışanların görev ve sorumlulukları bulunmaktadır. Bu görev ve sorumlulukların çerçevesi 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile belirlenmiştir. Bu kanunun öngördüğü yükümlülüklerden bazıları şunlardır:

  • Çalışma ortamındaki potansiyel risklerin değerlendirilmesi,
  • Çalışanlara iş güvenliği, acil durum ve ilkyardım eğitimlerinin verilmesi,
  • Koruyucu ekipmanların (eldiven, kask, gözlük vs.) sağlanması ve kullanımının takibi,
  • Çalışma alanlarının ve ekipmanların ergonomik hale getirilmesi,
  • Düzenli sağlık kontrollerinin yapılması ve sağlık raporlarının belli aralıklarla yenilenmesi,
  • Acil durum planlarının oluşturulması,
  • Kimyasal maddelerin güvenli kullanılması ve imha edilmesi,
  • Çalışma ortamlarının iyi aydınlatılması, iyi havalandırılması ve düzenli temizlenmesi.

İşçi sağlığı ve güvenliği ile sağlığa zarar verebilecek koşullardan korunmak amaçlanır. Bu, özellikle ağır iş kolları için hayati önemde bir meseledir. Meslek hastalığı ve kaza riski düşük bir çalışma ortamı, çalışanların daha huzurlu olmalarını sağlar. İş sağlığı ve güvenliğini sağlamak üzere her iki taraf da üzerine düşeni yapmalıdır. Bu sayede iş verimi de artmış olur.

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Türkiye’de iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yükümlülükleri belirleyen bir yasal düzenlemedir. Bu kanun tüm sektörleri kapsar. Aynı zamanda kamu ve özel sektördeki tüm işveren ve çalışanların görev ve sorumluluklarını da belirler. Bu kanuna göre tüm işverenler, işyerlerindeki riskleri belirlemek ve bu riskleri azaltacak çalışmalar yapmakla yükümlüdür. Bunun yanı sıra her işveren, çalışanlarına iş sağlığı ve iş güvenliği hakkında düzenli eğitim vermek zorundadır.

6331 sayılı kanuna göre belirli büyüklükteki her iş yeri İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu oluşturmak zorundadır. Bunun yanında bu işyerleri, iş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı istihdam etmelidir. Sektöre göre değişmekle birlikte belli aralıklarla çalışanlar sağlık kontrollerinden geçirilmeli ve meslek hastalıklarına yönelik önlemler alınmalıdır.

Kanunda öngörülen önlemleri almayan ve yasal sorumlulukları yerine getirmeyen işverenler için cezai yaptırımlar da bu kanunda belirlenmiştir. 6331 sayılı kanun işçi sağlığının ve güvenliğinin korunması için temel güvencelerden bir tanesidir. Kanunun uygulanması işyerlerinde riskleri azaltacak ve daha güvenli çalışma ortamları sağlayacaktır.

İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliği Amaçları

İşçi sağlığı ve güvenliğinin temel amacı iş kazalarından kaynaklı yaralanma ve ölüm riskini ortadan kaldırmaktır. Özellikle tehlikeli iş kollarında (maden, inşaat, metal vs.) yüksekten düşme, patlama ve makinelerden kaynaklı kazaların çoğunu önlemek mümkündür.

Buna ek olarak işçi sağlığı ve güvenliğinin temel amaçları şunlardır:

Çalışma ortamındaki potansiyel risklerin değerlendirilmesi,

Sağlık harcamalarını azaltmak,
Kazalara yönelik önleyici tedbirler almak,
Acil durumlarla ilgili eylem planı yapmak,
Çalışanları bilinçlendirmek,
İş verimine katkıda bulunmak.

İşçi sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin en öncelikli hedefi, çalışanların ve iş sahasının güvenliğini sağlamaktır. Risk faktörlerinin ortadan kaldırılması, yaralanma ve kaza ihtimallerini minimuma indirmektedir. Bu kapsamda tüm çalışanların bilinçlendirilmesi ve bu amaçla eğitim alması da şarttır.

İş sağlığı ve iş güvenliği uzmanı, alanının gerektirdiği niteliklere sahip personel olarak, çalışanlara gerekli eğitimleri verebilmektedir. ESEM, bünyesindeki deneyimli iş yeri hekimleri ve İSG uzmanları ile işletmenizin ihtiyaçlarını karşılayabilir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Ne İş Yapar?

İSG uzmanı, çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak için çeşitli görevler üstlenir. İş yerinde riskleri belirlemek, önlemlerin alınmasını sağlamak, çalışanları güvenlik tedbirleri konusunda bilinçlendirmek, sağlık ve güvenlik uygulamalarını denetlemek, iş kazalarının nedenlerini araştırmak ve raporlamak İSG uzmanlarının görev tanımları arasında yer almaktadır.

İSG uzmanları çalışanların sağlık ve güvenliğini korumada kritik rol oynarlar. Çalışanlarının güvenliğini sağlamak her işverenin temel önceliği olmalıdır.

ESEM OSGB Malatya, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman, Mersin, Adana, Kayseri illerinde iş sağlığı ve güvenliği konusunda hizmet vermektedir. Detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Paylaş