İsg Nedir?

İsg nedir? Çalışma sahalarında, işlerin yürütülmesi sırasında meydana gelebilecek sağlık risklerini tespit edip bunları önlemeye yönelik gerçekleştirilen çalışmalardır. İsg açılımı nedir? İş sağlığı ve güvenliği kavramı, isg olarak kısaltılmaktadır.

İsg nedir? Ne iş yapar? Her iş kolunda, güvenlik açısından ideal olabilecek farklı şartlar tespit edilebilir. Çalışanların ve çalışma sahalarının güvenliği, iş verimiyle de doğru orantılıdır. Mevcut sağlık ve güvenlik koşullarının gözden geçirilmesi ve iyileştirilmesi için gerçekleştirilen sistemli ve bilimsel çalışmalar isg olarak özetlenebilir. İsg uzmanları, bu koşulların yerine getirilip getirilmediğini denetleyerek gerekli önlemlerin alınması için uyarılarda bulunabilir. Ayrıca çalışanlara da isg eğitimleri verir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Nedir?

İş sağlığı nedir? Sağlıklı olma hali; fiziksel, zihinsel ve sosyal açılardan iyi olma durumunu tanımlamaktadır. Bu popüler tanımlama, Dünya Sağlık Örgütü’ne aittir. İş sağlığı ise çalışanlar ve çalışma sahalarıyla ilgili gereken tüm güvenlik tedbirlerinin alınması ile sağlanabilir. İş güvenliği nedir? İş sağlığı tedbirlerinin alınması, iş güvenliğinin sağlanmasını doğuran bir süreçtir. İsg tedbirlerinin alınması ile

 • Ölüm,
 • Yaralanma,
 • Yüksekten düşme,
 • Yangın çıkma,
 • Patlama,
 • Meslek hastalığına yakalanma,
 • Ekipman kaybı,
 • Çevre tahribatı

gibi sıralayabileceğimiz riskler büyük ölçüde azalır. Bu durum yalnızca personelin sağlığını korumakla kalmaz aynı zamanda üretim ve hizmetlerin devamlılığına da katkıda bulunur. İsg tedbirlerini alan bir kurum veya işletme, yalnızca bu kazanımları sağlamaz aynı zamanda yasal bir yükümlülüğü de yerine getirmiş olur.

İsg Nedir?

İsg Nedir? Kısaca

İş sağlığı ve işçi güvenliği, bir işletmede işlerin düzenli ve tutarlı bir şekilde yürütülebilmesi için vazgeçilmez kavramlardır. Bu hususta alınması gereken tedbirler 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer almaktadır.

6331 sayılı Kanun ile işveren ve çalışanların görev, yetki ve sorumlulukları açıkça ortaya konmaktadır. Yine aynı kanuna göre hangi iş kolu olursa olsun, isg tedbirlerine uymak zaruridir. Aynı zamanda çalışanları bu alanda eğitmek gerekmektedir. Peki iş sağlığı ve güvenliği neleri kapsar?

 • Olası risklerin tespit edilmesine yönelik çalışmaları,
 • İş kolunun bağlı bulunduğu risk kategorisine uygun tedbirlerin alınmasını,
 • İşletme veya kurumdaki tüm personelin eğitilmesini,
 • Acil durumda yapılması gerekenleri,
 • Rehberlik ve danışmanlık faaliyetlerini,
 • İş kazası kayıtlarının incelenmesini,
 • Meslek hastalıklarının görülme ihtimalini azaltmak için yapılabilecekleri kapsamaktadır.
İsg Nedir?

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

İş kolları, farklı risk kategorilerinde değerlendirilmektedir. Örneğin patlayıcı madde imalatı, kimyasal boya ve inşaat gibi sektörler risk düzeyi yüksek olarak değerlendirilmektedir. İnşaat işçileri yüksekten düşme tehlikesiyle karşı karşıyayken, kimyasal maddelerle çalışılan bir işte yanma/patlama gibi riskler olabilir.

İSG Kanunu gereğince işverenler, bağlı bulundukları sektörün gereklerine uygun tedbirler almak zorundadır. Bu Kanun, bir kısmı aşağıda sıralanan hususları düzenlemektedir.

 • İşveren ile çalışanların görev ve sorumlulukları
 • Risklerden korunma ilkeleri
 • İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin kapsamı
 • İşyeri hekimlerinin ve iş güvenliği uzmanlarının görev ve sorumlulukları
 • Tehlike sınıfının belirlenmesi
 • Acil durum planlama, yangın ile mücadele ve ilk yardım esasları
 • Çalışanların bilgilendirilmesi ve eğitimi

Yasal yükümlülüklerinizi yerine getirerek çalışanlarınızın sağlığını korumak için, ESEM’in sunmuş olduğu isg hizmetlerinden yararlanabilirsiniz. İşyeri hekimliğinden iş güvenliği eğitimlerine kadar pek çok hizmet için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Paylaş